Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Informacja o stanie realizacji

Email Drukuj PDF

Witam serdecznie,

W związku z zakończeniem okresu zachowania trwałości projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” oraz projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – etap II” możliwe jest wprowadzanie zmian w dostarczonych do Państwa rozwiązaniach techniczno-technologicznych.

Poniżej przedstawiam aktualny stan ustaleń dotyczących kontynuacji funkcjonowania rozwiązania z którego przez ostatnie blisko 6 lat mogli Państwo korzystać jako beneficjenci umowy partnerskiej oraz umowy przetargowej z firmą Orange.

Informacje zebrane od Państwa w ramach deklaracji dotyczących dalszej współpracy z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, będącego następcą praw i zobowiązań Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, przekazaliśmy w niezbędnym zakresie firmom, które świadczyć będą Państwu usługi zgodnie z deklaracjami.

W chwili obecnej kontaktować się z Państwem będzie w pierwszej kolejności firma Advisor (autoryzowany partner IBM) oraz Orange, w zakresie podpisania umów dotyczących serwisu serwerów oraz utrzymania funkcjonowania łączy IP VPN.

Serwis serwerów IBM, realizowany przez producenta, wymaga zachowania ciągłości umów serwisowych. Stąd też nasz, jak i firmy Advisor, pośpiech w zakresie dostarczania Państwu niezbędnych umów. Firma IBM w przypadku długotrwałych przerw w umowach serwisowych wymaga od użytkownika sprzętu wpłaty dodatkowych zabezpieczeń finansowych. Dotychczasowe umowy serwisowe wygasły 31 maja 2017 roku. Dlatego też w celu ograniczenia kosztów usług firma Advisor kontaktuje się z Państwa placówkami w celu potwierdzenia zamówienia usługi serwisowej. Sugerujemy, aby placówki zainteresowane utrzymaniem usług serwisowych firmy IBM dokonały możliwie szybkiego odnowienia i opłacenia umowy serwisowej.

Firma Orange kontaktuje się z Państwem w celu podpisania niezbędnych umów dotyczących świadczenia usługi IP VPN, tj. zapewnienia bezpiecznego kanału komunikacji dla systemów informatycznych pomiędzy Państwa placówkami a serwerownią centralną Opolskiej eSzkoły oraz w celu podpisania umów serwisowych zgodnie z Państwa deklaracjami.

Usługi IP VPN są niezbędne do potwierdzenia autoryzacji użytkowników oraz urządzeń w Państwa lokalnej sieci szkolnej w systemach centralnych, tzn. laptopy oraz serwery w Państwa placówce w przypadku logowania się użytkownika muszą potwierdzić wprowadzone hasło w systemie centralnym do czego używają bezpiecznego połączenia IP VPN.

Licencje na oprogramowanie dziedzinowe, tj. Sekretariat, Dziennik Elektroniczny, MOL, itp. a także oprogramowanie ginansowo-księgowe oraz moduł Kadry , na podstawie rozmów przeprowadzonych przez RZPWE z dostawcami rozwiązań zostały dla Państwa przedłużone do końca sierpnia 2017 roku. Wydłużenie terminu umów licencyjnych pozwoli Państwu na prawidłowe, zgodne z przepisami prawa, zamknięcie roku szkolnego i wykonanie niezbędnych kopii dokumentacji.

W zakresie umów na oprogramowanie w roku szkolnym 2017/2018 właściwi dostawcy rozwiązań (Vulcan, WoltersKluwer) skontaktują się bezpośrednio z Państwa placówkami, bądź z Organami Prowadzącymi Szkoły.

Szkoły które postanowiły kontynuować współpracę w zakresie Opolskiej eSzkoły, mają prawo do użytkowania dostarczonego oprogramowania systemowego i biurowego, tj. systemu Windows 7/10 w wersji Professional oraz oprogramowania Windows Server 2008 R2 zainstalowanego na serwerach zlokalizowanych w Państwa placówkach na dotychczasowych zasadach.

W związku z wygaśnięciem umowy na oprogramowanie Windows 7 Professional oraz Office 2010, wszystkie placówki które posługują się laptopami dostarczonymi w ramach projektu "Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości" zobowiązane są do odinstalowania oprogramowania Windows 7 Professional i zainstalowania oprogramowania Windows 7 Home, zgodnie z naklejką licencyjną znajdującą się na obudowie laptopa.
Dalsze korzystanie z oprogramowania Windows 7 Professional, bądź Windows 10 Professional jeśli zostało ono na laptopie zaktualizowane, będzie nielegalne.

Wszystkie terminale dostarczone do szkół posiadają naklejoną na obudowie licencję na oprogramowanie systemowe Windows zainstalowane na tych urządzeniach.

Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni placówek kontynuujących współpracę z RZPWE w dalszym ciągu utrzymują prawo do korzystania z oprogramowania dostarczonego, jak i pobranego (np. Office 2016) z platformy Opolskiej eSzkoły. Licencje na oprogramowanie Office 365 są powiązane do indywidualnych kont zarejestrowanych w systemie. Za sposób użytkowania licencji zgodnie z umową odpowiada bezpośrednio użytkownik konta, akceptując warunki licencji na etapie pobierania oprogramowania z panelu użytkownika usługi.

Jednocześnie przypominamy iż dostarczany Państwu system poczty elektronicznej oraz pozostałe usługi Office 365 spełniają wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania przechowywanych w usłudze danych.

Płatności zawarte w ofercie na deklaracji w większości są w roku 2017, tj. do końca września 2017 roku. Są to m.in. płatności za pakiety oprogramowania Vulcan/WoltersKluwer (zgodnie z deklaracjami), pakiety usług serwisowych oraz pakiety nadzoru i monitorowania – w deklaracji opisane jako płatności roczne.

Jeśli Państwa placówka w deklaracji wskazała usługi rozliczane w cyklach miesięcznych, płatności z nich wynikające będą następowały zgodnie z umową zawieraną pomiędzy Państwa placówką a dostawcą usługi.

Płatność za usługę nadzoru i monitoringu systemów będzie realizowana w dwóch ratach, tj. 1/3 wartości umowy (800 zł brutto) w roku 2017, 2/3 wartości umowy w roku 2018.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu jako koordynator jest w stałym kontakcie z wszystkimi dostawcami usług.

Szkoły, które nie zdecydowały się na kontynuowanie współpracy w zakresie systemu Opolskiej eSzkoły będą sukcesywnie odłączane od świadczonych im usług, w związku z wygaśnięciem usług zamówionych w ramach umowy przetargowej z firmą Orange.

W zakresie licencji oprogramowania prawo do użytkowania oprogramowania definiuje właściwa licencja dostawcy oprogramowania.

Licencje na oprogramowania dziedzinowe, tj. Dzienniki, Sekretariat, Kadry, Płace, Finanse, itp. wygasają z zakończeniem bieżącego roku szkolnego. Szkoły zobowiązane są dokonać we własnym zakresie niezbędnych eksportów i archiwizacji danych. W razie potrzeby pracownicy Zespołu Informatycznego RZPWE pomogą Państwu w przeprowadzeniu niezbędnych procedur oraz udzielą informacji dotyczących lokalizacji zgromadzonych danych.

Na podstawie obecnych informacji jakie uzyskaliśmy od firmy Microsoft możliwe jest wydzielenie licencji Windows Server 2008 R2 z pakietu licencji zakupionej w ramach projektu i przekazanie 2 licencji dla każdej z placówek uczestniczących w projekcie – po 1 licencji na każdy fizyczny serwer IBM znajdujący się w szkole.

W zakresie oprogramowania Windows 7/10 Professional zainstalowanego na laptopach w ramach projektu, nie jest możliwe użytkowanie tego oprogramowania przez placówki nieuczestniczące w kontynuacji funkcjonowania systemu Opolskiej eSzkoły. Dostępne nam obecnie informacje nie pozwalają na wydzielenie i przekazanie licencji na partnerów.

Placówki które nie zdecydowały się na kontynuację współpracy zobowiązane są do deinstalacji oprogramowania Windows 7/10 Professional oraz Office 2010 z urządzeń dostarczonych w ramach projektu oraz zainstalowanie oprogramowania zgodnie z licencją dostarczoną przez producenta urządzeń, znajdującą się pod baterią urządzenia.

Obecnie możliwe jest już dokonywanie dużych zmian w infrastrukturze dostarczonej do Państwa placówek w ramach projektu. W miesiącach lipiec-sierpień planujemy wprowadzanie modyfikacji w zakresie ustawień sieciowych oraz konfiguracjach urządzeń mających na celu dostosowanie pod bieżące potrzeby placówek.
Dotychczas blisko połowa szkół zdecydowała o podłączeniu do infrastruktury serwerów Opolskiej eSzkoły dodatkowych łączy internetowych dostępnych w placówkach, co pozwoliło na zwiększenie przepustowości połączeń oraz zapewnienie monitorowania pobieranych treści zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń.
W ramach prowadzonych prac dokonamy m.in. potwierdzenia możliwości realizacji usługi IP VPN na łączach innych dostawców niż Orange, w przypadku takiej deklaracji Państwa placówki. W trakcie prac techniczno-konfiguracyjnych będziemy kontaktować się z Państwa pracownikami, bądź bezpośrednio z Państwa dostawcami usług teleinformatycznych.

Sugerujemy nie odłączać urządzeń od dostarczonej infrastruktury bez kontaktu i ustaleń z Zespołem Informatycznym RZPWE, gdyż może to uniemożliwić Państwu dostęp do urządzeń w okresie późniejszym. Zastosowane w niektórych urządzeniach rozwiązania bezpieczeństwa nie pozwalają na restart do ustawień fabrycznych bez współpracy z producentem urządzenia.

Poprawiony: wtorek, 22 sierpnia 2017 14:13

Aktualizacja Uonet+ 16.08

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 18.08.2016 o godz. 22:00 firma Vulcan przeprowadzi aktualizację aplikacji UONET+.
Opis zmian poniżej.

Aktualizacja Kadry/Płace, Finanse

Email Drukuj PDF

Informacje o aktualizacji Kadry/Płace Optivum

Informacje o aktualizacji Finanse Optivum

 

Aktualizacja została dokonana w dniu 24.05.2016

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 12:29

Aktualizacja Uonet+ 16.04

Email Drukuj PDF

Informacje dotyczące najnowszej aktualizacji Uonet+ 16.04

 

Poprawiony: środa, 18 maja 2016 09:58

Sigma Optivum - Aktualizacja

Email Drukuj PDF

Planowana aktualizacja Sigmy Optivum - 2016-02-04 22:00.

Lista zmian

Archiwizacja dzienników

Email Drukuj PDF

Archiwizację dzienników/dzienników zajęć innych/dzienników w szkole dla dorosłych  wykonujemy w opcji Administrowanie>Struktura szkoły>Kopia XML

Zasady prawne wykonywania kopii zapasowych reguluje rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

I tak:

W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych – w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość:

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),

2) weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących,

3)odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 2, 7, 8a - 11a, 18 i 20.

Konieczne jest zatem posiadanie przez szkołę podpisu elektronicznego ( można poczytać artykuł: https://www.experto24.pl/oswiata/bezpieczenstwo-i-opieka/podpis-elektroniczny-niezbedny-w-przypadku-dziennika-elektronicznego.html ). Kwalifikowany podpis elektroniczny można uzyskać np. w firmach  KIR, UNIZETO

 

Dane z dzienników są także w  serwerowni regionalnej w RCRE.

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2016 11:30

Instrukcja logowania i odzyskiwania hasła do systemu Opolskiej eSzkoły

Email Drukuj PDF

Instrukcja odzyskiwania hasła do systemu Opolskiej eSzkoły:


Instrukcja logowania do systemu Opolskiej eSzkoły:

Kliknij tutaj lub więcej, aby zobaczyć inne przewodniki dla nauczyciela, wychowawcy lub osoby administracyjnej.

 

Poprawiony: środa, 07 października 2015 14:25 Więcej…

Strona 1 z 8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Projekt pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Projekt pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


Nowe zasady dotyczące cookies.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.